Targi Dziedzictwo

Na targach ochrony i konserwacji zabytków i dzieł sztuki w poszczególnych panelach poruszane były tematy:

Orzecznictwo  Administracyjne i  Konserwatorskie .Organizatorem był  Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polskie  Prawo Ochrony Zabytków – propozycje zmian.  Organizatorem był Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prewencja i profilaktyka  w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków.  Omówiono nagłe i nieplanowane przemieszczenia zbiorów muzealnych, zabezpieczenia techniczne muzeum w obiekcie zabytkowym, procedurę wywozową zabytkowych pojazdów, znaczenie badań proweniencyjnych  w obrocie dziełami sztuki . Organizatorem był  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Innowacja  w zabytkach. Organizatorem był Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Ewakuacja  ludzi i zbiorów  z obiektów zabytkowych, muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych . Omówiono zasady przygotowania i jej przeprowadzenia. Organizatorem był  Polski Komitet Błękitnej Tarczy przywspółudziale Polskiego Komitetu Narodowego.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Omówionoobowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyposażanie obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe oraz zasad doboru tych urządzeń do specyfiki obiektów, rola technicznych systemów zabezpieczeń, przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu zabytkowego, zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektów. Organizatorem była  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Współczesne decyzje konserwatorskie w ochronie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem maksimum zachowania – minimum ingerencji. Organizatorem była  Biblioteka Narodowa.

Rola organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury i kształtowaniu przepisów w tym zakresie w Polsce. Organizatorem było  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.

Rola  Samorządu w ochronie zabytków – gminna ewidencja zabytków. Organizatorem było  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy.

Współpraca  architekta z konserwatorem.  Organizatorem było  Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Ochrona  dziedzictwa archeologicznego . Organizatorem było Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa o raz Państwowe  Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Ponadto zaprezentowany został wykład : „Maria Skłodowska – Curie prekursorką radiacyjnych metod konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym”. Organizatorem był  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Odbyła się prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji materiałów archiwalnych oraz wykorzystania systemu ZOSIA, przeznaczonego do ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych. Organizatorem było  Narodowe Archiwum Cyfrowe. 

Odbyło się kilka sesji:

 Sesja poświęcona kampanii społecznej:  „Krajobraz mojego miasta” poruszająca kwestie  związane z  praktycznym planowaniem przestrzeni publicznej.
Sesja przedstawiająca przykłady  nowoczesnego i estetycznego zaaranżowania przestrzeni miast i wsi, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Organizatorem był  Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kolejna sesja to:”  Piękne, polskie, drewniane.” poświęcona  problematyce ochrony drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa.